Ogłoszenie I Ns. 90/17

Sygn. akt I Ns. 90/17      2.03.2018r  O G Ł O S Z E N I E „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 90/17 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Rudniku nad Sanem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 352, o powierzchni 0,0537 ha, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o wartości 30.000 złotych. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”. Sędzia: Dorota Korman-Włodarska


        

 

 

Rejestr zmian