OBWIESZCZENIE DZKW/TB1N/2519/17

Nisko, dnia 26 czerwca 2017 r.
Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 383/2 o pow. 0,0004 ha, 452/3 o pow. 0,0143 ha, 560/2 o pow. 0,0026 ha, 716 o pow. 0,0792 ha, 717 o pow. 0,2499 ha, 718 o pow. 0,1424 ha, 719 o pow. 0,0711 ha, 720 o pow. 0,3781 ha, 721 o pow. 0,1793 ha, 722 o pow. 0,4835 ha, 723 o pow. 0,2548 ha, 725 o pow. 0,0074 ha, 727 o pow. 0,0341 ha, 728 o pow. 0,0837 ha, 729 o pow. 0,0806 ha, 730 o pow. 0,0140 ha, 732 o pow. 0,1320 ha, 733 o pow. 0,4153 ha, 734 o pow.

0,0587 ha, 735 o pow. 0,0040 ha, 736 o pow. 0,0133 ha, 738 o pow. 0,0258 ha, 740 o pow. 0,2947 ha, 742 o pow. 0,2393 ha, 743 o pow. 0,0472 ha, 744 o pow. 0,3972 ha, 745 o pow. 0,1089 ha, 746 o pow. 0,2040 ha, 748/1 o pow. 0,9679 ha, 749 o pow. 0,1540 ha, 750 o pow. 0,1534 ha, 751 o pow. 0,1014 ha, 752 o pow. 0,2266 ha, 753 o pow. 0,2708 ha, 755 o pow. 0,0030 ha, 756 o pow. 0,4683 ha położonych w Krzeszowie, gmina Krzeszów.
Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa.Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie jednego miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w  tutejszym Sądzie  swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej.
 
                                                Ref. sąd. Szczepan Wójcik

Rejestr zmian