OBWIESZCZENIE DZKW/TB1N/2517/17

Nisko, dnia 26 czerwca 2017 r.
Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 1756 o pow. 0,10 ha, 1757/1 o pow. 0,47 ha, 1758 o pow. 0,08 ha, 1759 o pow. 0,06 ha, 1760/1 o pow. 0,21 ha, 1761 o pow. 0,45 ha, 1763 o pow. 0,08 ha, 1764 o pow. 0,16 ha, 1767 o pow. 0,02 ha, 1768 o pow. 0,36 ha, 1769 o pow. 0,18 ha, 1770/1 o pow. 0,0605 ha, 1771/1 o pow. 0,0140 ha, 1772 o pow. 0,07 ha, 1773 o pow. 0,31 ha, 1774 o pow. 0,15 ha, 1776 o pow. 0,03 ha, 1777 o pow. 0,02 ha, 1778 o pow. 0,26 ha, 1779 o

pow. 0,10 ha, 1783 o pow. 0,05 ha, 1784 o pow. 0,03 ha, 1785 o pow. 0,17 ha, 1788 o pow. 0,01 ha, 1789 o pow. 0,03 ha położonych w Krzeszowie Dolnym, gmina Krzeszów.
Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie jednego miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w  tutejszym Sądzie  swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej.

                                                Ref. sąd. Szczepan Wójcik

Rejestr zmian