ogłoszenie Ns.614-16

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 614/ 16 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Bystre gmina Krzeszów, oznaczonej ewidencyjnym 1796, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o łącznej wartości 10.000 złotych.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”. Sędzia: Dorota Korman-Włodarska

 

Rejestr zmian