ogłoszenie I C.27/18

Dnia  2.03.2018r  Sygn. akt I C.27/18  O G Ł O S Z E N I E Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Seweryna Partyka w osobie adwokata Bartłomieja Dudy w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska SA we Wrocławiu  przeciwko Sewerynowi Partyka o zapłatę kwoty 7.008,07 złotych Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.         Sędzia : SSR Dorota Korman- Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian