Ogłoszenie N.85/17

Sygn. akt I N. 85/17   Z A R Z Ą D Z E N I E

Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny
Dorota Korman-Włodarska
po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2018 r.,
na posiedzeniu niejawnym 
sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Kamila Koziny, Kancelaria Notarialna
w Katowicach o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Tadeuszu Szczembara s. Józefa i Jadwigi  (rep. A 5775/2017)
na podstawie art. 643 Kodeksu postępowania cywilnego
zarządza;
-zawiadomić   spadkobierców ustawowych wymienionych w akcie notarialnym  z dnia 3.10.2017 r., iż Dariusz Szczembara w imieniu małoletniego Mikołaja Szczembara, przed notariuszem Kamilem Koziną, Kancelaria Notarialna w Katowicach złożył oświadczenie
o odrzuceniu spadku po Tadeuszu Szczembara s. Józefa i Jadwigi.

Pouczenie;
Na mocy art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Przewodnicząca
SSR Dorota Korman-Włodarska

 

 

Rejestr zmian