ogłoszenie I Ns. 200/17

sygn. akt I Ns. 200/17 dnia 27.02.2018 r.; Ogłoszenie I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 904 złotych (dziewięćset cztery złote) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 6737/2, położony w Jeżowem, II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Anny Nienajadło zmarłej 17.04.1978 r., ostatnio stale zamieszkałej w Jeżowem po przedłożeniu dokumentu wykazującego ich następstwo prawne. Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-        SSR Dorota Korman-Włodarska  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian