Ogłoszenie I Ns. 224/17

sygn. akt I Ns. 224/17 dnia 28.02.2018 Ogłoszenie I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.787 złotych (dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem złotych) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 6691/2, 6692/2, położony w Jeżowem, II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Mieczysława Laufer syna Wojciecha i Anieli zmarłego 29.04.1993 r., oraz spadkobiercom Marii Laufer córki Walentego i Zofii zmarłej 9.11.2003 r., ostatnio stale zamieszkałych w Jeżowem po przedłożeniu dokumentu wykazującego ich następstwo prawne.           
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-        Przewodnicząca:          Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian