Ogłoszenie I Ns. 420/17


Dnia  24.04. 2018r   Sygn. akt I Ns. 420/17 O G Ł O S Z E N I E Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Radosława Kurnika w osobie adwokata Sławomira Solarza, w sprawie z wniosku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z udziałem Pauliny Kurnik, Marianny Kurnik, Radosława Kurnika o unieważnienie aktu urodzenia Marianny Kurnik, sprowadzonego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nisku w dniu 26.05.2017 r., pod numerem 1812053/00/AU/2017/791829 .Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się

zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.  Sędzia :  SR Dorota Korman - Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian