Ogłoszenie I C. 7/18


Dnia  24.04. 2018r   Sygn. akt I C.7/18  O G Ł O S Z E N I E    Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Seweryna Partyki w osobie adwokata Jakuba Jagiełły  w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska SA we Wrocławiu  przeciwko Sewerynowi Partyka  o zapłatę kwoty 10.531,85 złotych  Sygn. akt I C. 7/18.   Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.  Sędzia :  SR Dorota Korman- Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian