Ogłoszenie I C. 482/17


Dnia  27.04. 2018r   Sygn. akt I C. 482/17  O G Ł O S Z E N I E    Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Moniki Rębisz w osobie adwokata Jakuba Jagiełły, w sprawie z powództwa Gminy Jeżowe przeciwko Monice Rębisz o zapłatę kwoty 22.100 złotych . Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.     Sędzia : SR Dorota Korman- Włodarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian