Sygn. akt I C 79/17

 

ZARZĄDZENIE

                                                                                                                                                     

Dnia 8 czerwca 2017 r.

 

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku Elżbieta Skrzypak -

po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2017 roku w Nisku

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa z powództwa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

przeciwko pozwanemu Sławomirowi Gąsiorowi

o zapłatę

- w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu pozwanych

 

z a r z ą d z a:

 

 

  1. ustanowić dla pozwanego Sławomira Gąsiora, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie adwokata Bartłomieja Dudy z Kancelarii Adwokackiej w Nisku;

 

  1. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie na tablicy ogłoszeń budynku Sądu Rejonowego w Nisku, budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Nisku przez okres jednego miesiąca,

 

  • skuteczność doręczenia pism sądowych kuratorowi uzależnić od upływu jednego miesiąca od daty wywieszenia ogłoszenia.

                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                   Przewodniczący:

 

Sygn. akt I Ns. 34/17     1 sierpnia 2017r.
O G Ł O S Z E N I E

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa
o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1609, położonej w Gliniance gmina Ulanów, o powierzchni 0,31 ha, powstałej z

Sygn. akt I Ns. 547/16
Z A R Z Ą D Z E N I E

Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny
Dorota Korman-Włodarska

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 321/16 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonych w Wólce gmina Harasiuki, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 33, 374, 375, 912, 913/1, 963, 1035, 1204, 1205, 163, 164, 288/1, 308, 487, 781, 1108, 1257, 1258, 1326, 1327, 1402,położonej w Półsierakowie gmina Harasiuki, oznaczonej numerem ewidencyjnym 32/2,położonej w Kuszach gmina Harasiuki, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 650, 717 dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o łącznej wartości 60.000 złotych.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”.Sędzia:Dorota Korman-Włodarska

O G Ł O S Z E N I E

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns.  24/17 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1609, położonej w Gliniance gmina Ulanów,
o powierzchni 0,31 ha, powstałej z części parcel gruntowych 1334/2, 1334/3 i parceli gruntowej 1334/3, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o wartości 4.650 złotych, na rzecz Jana Krawca, z mocy ustawy, z dniem 4.11.1971 r. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli

„Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa I Ns. 614/ 16 o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Bystre gmina Krzeszów, oznaczonej ewidencyjnym 1796, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o łącznej wartości 10.000 złotych.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”. Sędzia: Dorota Korman-Włodarska

 


Dnia  27.07. 2017r
Sygn. akt I Ns. 451/16O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc

Nisko, dnia 5 lipca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości złożonej z działki nr ewid. 102 o pow. 0,21 ha, 103 o pow. 0,68 ha, 104 o pow. 1,09 ha, 122 o pow. 0,17 ha, 189 o pow. 0,64 ha, 190 o pow. 0,28 ha położonej w Podolszynce Plebańskiej, gmina Krzeszów.
Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje

Nisko, dnia 5 lipca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości złożonej z działki nr ewid. 649/3 o pow. 0,13 ha, 877 o pow. 0,40 ha, 879 o pow. 0,07 ha, 880 o pow. 0,19 ha, 882 o pow. 0,72 ha, 883 o pow. 0,11 ha, 884 o pow. 0,09 ha, 885 o pow. 0,02 ha, 887 o pow. 0,10 ha, 888 o pow. 0,30 ha, 889 o pow. 0,48 ha, 890 o pow. 0,34 ha położonej w Podolszynce Ordynackiej, gmina Krzeszów.

Nisko, dnia 26 czerwca 2017 r.
Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 1756 o pow. 0,10 ha, 1757/1 o pow. 0,47 ha, 1758 o pow. 0,08 ha, 1759 o pow. 0,06 ha, 1760/1 o pow. 0,21 ha, 1761 o pow. 0,45 ha, 1763 o pow. 0,08 ha, 1764 o pow. 0,16 ha, 1767 o pow. 0,02 ha, 1768 o pow. 0,36 ha, 1769 o pow. 0,18 ha, 1770/1 o pow. 0,0605 ha, 1771/1 o pow. 0,0140 ha, 1772 o pow. 0,07 ha, 1773 o pow. 0,31 ha, 1774 o pow. 0,15 ha, 1776 o pow. 0,03 ha, 1777 o pow. 0,02 ha, 1778 o pow. 0,26 ha, 1779 o

Nisko, dnia 26 czerwca 2017 r.
Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 383/2 o pow. 0,0004 ha, 452/3 o pow. 0,0143 ha, 560/2 o pow. 0,0026 ha, 716 o pow. 0,0792 ha, 717 o pow. 0,2499 ha, 718 o pow. 0,1424 ha, 719 o pow. 0,0711 ha, 720 o pow. 0,3781 ha, 721 o pow. 0,1793 ha, 722 o pow. 0,4835 ha, 723 o pow. 0,2548 ha, 725 o pow. 0,0074 ha, 727 o pow. 0,0341 ha, 728 o pow. 0,0837 ha, 729 o pow. 0,0806 ha, 730 o pow. 0,0140 ha, 732 o pow. 0,1320 ha, 733 o pow. 0,4153 ha, 734 o pow.