Nisko, dnia 26 czerwca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działki nr ewid. 331/2 o pow. 0,03 ha, 1731/3 o pow. 0,05 ha, 1897 o pow. 0,27 ha, 1898 o pow. 0,10 ha, 1899 o pow. 0,32 ha, 1900 o pow. 0,22 ha, 1901 o pow. 0,20 ha, 1902 o pow. 0,05 ha, 1904 o pow. 0,09 ha, 1905 o pow. 1,20 ha, 1906 o pow. 0,19 ha, 1907 o pow. 0,06 ha, 1909 o pow. 0,15 ha, 1910 o pow. 0,23 ha, 1911 o pow. 0,08 ha, 1912 o pow. 0,10 ha, 1913 o pow. 1,19 ha, 1914 o pow. 0,22 ha, 1915 o pow. 0,48 ha, 1916 o pow.


Dnia  26.06.2017r
Sygn. akt I Ns. 384/16

O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc

Sąd Rejonowy w Nisku

I Wydział Cywilny

 

Dnia 21.06.2017 r.

 

Sygn. akt  I Ns. 610/16

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Sąd Rejonowy w Nisku
I Wydział Cywilny

Dnia 21.06.2017 r.

Sygn. akt I Ns. 610/16

 


O G Ł O S Z E N I E


Na mocy art. 144 k.p.c ustanowiono kuratora w osobie adw. Bartłomieja Dudy – z Kancelarii Adwokackiej w Nisku - dla nieznanego z miejsca pobytu
uczestnika Mirosława Magiery, którego miejsce pobytu nie jest znane,
w sprawie z wniosku Marii Bis i Stanisława Bis z udziałem Marii Wikiery,
Bożeny Magiery, Mirosława magiery, Urszuli Półtorak

o stwierdzenie zasiedzenia


Sygn. akt I Ns. 610/16


Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania .
Sędzia

 

 

Sąd Rejonowy w Nisku
I Wydział Cywilny

Dnia 21.06.2017 r.

Sygn. akt I Ns. 610/16

 

Sądowa Tablica Ogłoszeń
Urząd Gminy i Miasta Nisko
Urząd Miasta Stalowa Wola

Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny przesyła zamieszczone na odwrocie ogłoszenie z prośbą o podanie go do publicznej wiadomości przez umieszczenie na okres 1-go miesiąca na tablicy ogłoszeń w lokalu Urzędu jako miejscu pobytu Mirosława Magiery
Po upływie wymienionego terminu p r o s z ę o g ł o s z e n i e t o z w r ó c i ć
Sądowi Rejonowemu w Nisku, na adres jak wyżej, po odnotowaniu czasokresu, przez który było ono wywieszone .


Sędzia

 


Urząd w


Dnia
Nr

Do
Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny
w Nisku


Zwracając ogłoszenie zawiadamiam, że było ono wywieszone od dnia
do dnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sąd Rejonowy w Nisku

I Wydział Cywilny

 

Dnia 21.06.2017 r.

 

Sygn. akt  I Ns. 610/16

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Na mocy art. 144 k.p.c  ustanowiono kuratora w osobie adw. Bartłomieja Dudy  z Kancelarii  Adwokackiej w Nisku - dla nieznanego z miejsca pobytu

uczestnika Mirosława Magiery, którego miejsce pobytu nie jest znane,

w sprawie z wniosku Marii Bis i Stanisława Bis  z udziałem Marii Wikiery,

Bożeny Magiery, Mirosława magiery, Urszuli Półtorak

 

o stwierdzenie zasiedzenia

 

 

Sygn. akt  I Ns. 610/16

 

 

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania .

 

 

 

 

Sędzia

 

 

Dnia  7.06. 2017r
Sygn. akt I Ns. 66/15

O G Ł O S Z E N I E


Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Bronisławy Pilecki w osobie adwokata Anny Bożek, w sprawie z wniosku Skarbu Państwa-Starosty Niżańskiego z udziałem PKP SA w Krakowie, Tadeusza Piskorowskiego, Haliny Gospodarczyk, Genowefy Reiner, Henryka Bąka, Bronisława Pileckiego, Jana Piskorowskiego, Ryszarda Brejera, Zbigniewa Brejera, Marii Piskorowskiej, Gminy Ulanów

o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Borkach gmina Ulanów, oznaczonej numerem ewidencyjnym 100/4, o powierzchni 0,0289 ha, w drodze zasiedzenia

Sygn. akt I Ns. 66/15
Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.          Sędzia : SSR Dorota Korman- Włodarska

 

 

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa o stwierdzenie nabycia prawa własności samochodu osobowego marki Nissan Qashqai+2 numer nadwozia SJNJAAJ10U7005681, numer rejestracyjny RNI 75NH, będącego w posiadaniu Grzegorza Jeża, zamieszkałego Mostki 36, 37-405 Jarocin- w drodze zasiedzenia.Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do ruchomości, w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”. Sędzia: Dorota Korman-Włodarska

 

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Sagan I Ns. 320/16 , córce Teofila i Stanisławy, urodzonej w dniu 22.05.1940 r., w Bielinach, zmarłej 20.01.2016 r., w Bielinach (ostatnie miejsce zwykłego pobytu –Bieliny).Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.” SSR Dorota Korman - Włodarska

Sąd Rejonowy w Nisku Nisko, dnia 4 maja 2017 r.
IV Wydział Ksiąg Wieczystych

DZKW/TB1N/1719/17

OBWIESZCZENIE

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działki nr ewid. 243/9 o pow. 0,0012 ha, położonej w Łazorach, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów.Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa. Wobec powyższego wzywa się wszystkich,

 

 

Sygn. akt  I C. 72/17
P O S T A N O W I E N I E
Dnia  11 kwietnia 2017 r.
Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny

 


Dnia  7.04. 2017r
Sygn. akt I Ns. 358/16

O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Anny Czajki w osobie adwokata Bartłomieja Dudy
w sprawie z wniosku Deutsche Bank PBC SA w Warszawie z udziałem Stanisławy Krawiec, Tomasza Krawca, Walerii Wołoszyn, Zofii Warchoł,  Heleny Delekty,  Anny Czajki o stwierdzenie nabycia spadku po Romanie Krawcu

Sygn. akt I Ns. 358/16
Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania. Sędzia : SR Dorota Korman- Włodarska

 

 

 

 

 

 

Sygn. akt  I C 112/16

Z A R Z Ą D Z E N I E

                                                                                                         Dnia 16 lutego 2017 roku

 

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku Elżbieta Skrzypak -

po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2017 roku w Nisku sprawy

na posiedzeniu niejawnym

z powództwa Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli

z udziałem interwenienta ubocznego – Gminy Nisko

przeciwko Barbarze Pajor, Grzegorzowi Pajor, Marii Pajor, Damianowi Pajor

o opróżnienie lokalu mieszkalnego

 

z a r z ą d z a:

 

 

  1. dla pozwanych Marii Pajor i Grzegorza Pajor, których miejsce pobytu nie jest znane, ustanowić kuratora procesowego w osobie adw. Sławomira Solarza z Kancelarii Adwokackiej w Nisku

 

  1. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie na tablicy ogłoszeń budynku Sądu Rejonowego w Nisku oraz budynku, Urzędu Gminy i Miasta w Nisku oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Nisku przez okres jednego miesiąca,

 

  • skuteczność doręczenia pism sądowych kuratorowi uzależnić od upływu jednego miesiąca od daty wywieszenia ogłoszenia .