Zarządzenie nr A.001-5/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie konieczności zapewnienia ciągłości funkcjonowania Sądu Rejonowego w Nisku w stanie zagrożenia epidemicznego i ograniczenia zadań jednostki organizacyjnej wykonującej zadania publiczne wyłącznie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Na podstawie: art. 22 § 1 w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020.365 t. j.), § 8 ust. 1 pkt l Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020.433), art. 22 ust. l ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019.1239 t. j. z późno zm.), w związku z pismem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 13 marca 2020 roku DNA- VI.122.12.2020 - w sprawie ustanowienia i wdrożenia procedur mających na celu ochronę zdrowia i życia kuratorów sądowych z a r z ą d z a m:

  1. wstrzymanie zarządzeń przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez kuratorów zawodowych;
  2. pozostawianie bez wykonania - z zawiadomieniem organu zarządzającego wywiadów środowiskowych pozostających aktualnie do wykonania w referatach zawodowych kuratorów sądowych;
  3. tylko i wyłącznie kontakty kuratorów sądowych z podopiecznymi za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, poczta elektroniczna, komunikatory internetowe);
  4. w przypadku konieczności nawiązania kontaktu osobistego z podopiecznymi, kontakt taki będzie możliwy jedynie w sytuacji zapewnienia kuratorowi środków bezpieczeństwa wymaganych przepisami sanitarnymi, o ile Sąd będzie dysponował takimi środkami;
  5. zawieszenie wykonywania spraw w postępowaniu wykonawczym (sprawowania dozorów, nadzorów, wykonywania kontrolki orzeczonych obowiązków w okresie próby);
  6. zamieszczenie niniejszego zarządzenia na stronie internetowej sądu oraz tablicy informacyjnej budynku Sądu.
  7. Wszystkie osoby objęte treścią zarządzenia bezwzględnie powinny pozostawać w kontakcie telefonicznym lub mailowym z bezpośrednimi przełożonymi.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu odwołania.

Attachments:
Download this file (zarzadzenie17022020_1.pdf)Treść zarządzenia[ ]437 kB2020-03-17 15:142020-03-17 15:14
Rejestr zmian