Zarządzenie nr A.001-6/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ustalenia procedur mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników Sądu w związku z rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa SARS-Co V-2 wywołującego chorobę COVID-19 – dot. korespondencji, wyznaczania terminów
i środków odwoławczych. 

Na podstawie art. 9a § 1, art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych(Dz.U.2020.365), w związku z art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U.2019 r., poz. 1040 ze zm.), celem ochrony życia i zdrowia sędziów, asystentów sędziego, urzędników sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów sądowych, i innych pracowników sądu (zwanych dalej pracownikami), w związku
z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-Co V-2, a także mając na względzie rekomendację Ministerstwa Sprawiedliwości  wyrażoną w piśmie z dnia 17 marca 2020 r. znak: DNA-II.510.20.2020, zarządzam, co następuje:

Wstrzymanie wysyłki wszelkich pism sądowych, z którymi związane jest otwarcie terminów procesowych, w szczególności do wnoszenia środków odwoławczych, z wyłączeniem spraw pilnych, klauzulowych, egzekucyjnych i wieczystoksięgowych; nie dotyczy to spraw, w których ww. pisma już zostały wysłane.

 Wstrzymanie  wyznaczania  terminów rozpraw i posiedzeń na miesiąc kwiecień 2020 r., poza sprawami pilnymi, określonymi w zarządzeniu Prezesa Sądu Okręgowego w Nisku z dnia 13 marca 2020 r. A.001-4/20 w sprawie wprowadzenia dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo w budynku sądu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 Wstrzymanie  przekazywania akt spraw wraz ze środkami odwoławczymi  sądowi odwoławczemu, poza sprawami pilnymi.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezes Sądu Rejonowego

 Anna Lipiarz

 

Attachments:
Download this file (Scan4753_19032020.pdf)Treść zarządzenia[ ]410 kB2020-03-19 08:312020-03-19 08:31
Rejestr zmian