Zarządzenie nr A.001-7/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ustalenia procedur mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników Sądu w związku z rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa SARS-Co V-2 wywołującego chorobę COVID-19 – dot. odwołania terminów rozpraw i posiedzeń.

Na podstawie art. 9a § 1, art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych(Dz.U.2020.365), w związku z art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U.2019 r., poz. 1040 ze zm.), celem ochrony życia i zdrowia sędziów, asystentów sędziego, urzędników sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów sądowych i innych pracowników sądu (zwanych dalej pracownikami), w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-Co V-2, a także mając na względzie rekomendację Ministerstwa Sprawiedliwości  wyrażoną w piśmie z dnia 19 marca 2020 r. znak: DKO-III.5006.1.2020, zarządzam, co następuje:

  • Odwołanie wszystkich rozpraw oraz posiedzeń jawnych (z obecnością osób trzecich) w Sądzie Rejonowym w Nisku wyznaczonych na miesiąc kwiecień 2020 r., za wyjątkiem spraw pilnych. Ostateczną decyzję o konieczności odbycia posiedzeń podejmuje sędzia referent.
  • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  • Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej sądu.

 Prezes Sądu Rejonowego Anna Lipiarz

Attachments:
Download this file (Zarz001720.pdf)Zarz001720.pdf[ ]289 kB2020-03-20 14:022020-03-20 14:02
Rejestr zmian