Kwartalnik „Probacja” powołany Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2008 roku, jest czasopismem naukowym traktującym o zagadnieniach związanych z szeroko rozumianą probacją. Publikowane w nim artykuły podlegają recenzji naukowej. Przy redakcji czasopisma działa Rada Programowo – Naukowa, w skład której wchodzą naukowcy zajmujący się tematyką z dziedziny nauk prawnych, nauk społecznych, psychologii, socjologii, pedagogiki resocjalizacyjnej.

W czasopiśmie prezentowane są istotne poglądy przedstawicieli środowisk zajmujących się problematyką probacji oraz zagadnienia prawa, jego wykładni i stosowania oraz tworzenia nowych rozwiązań, a także zagadnienia dotyczące pedagogiki, kryminologii i innych nauk społecznych ukierunkowane na przeciwdziałanie przestępczości dorosłych i nieletnich. Rozważania zawarte w publikacjach dotyczą refleksji nad celami probacji, funkcji ochrony społeczeństwa przed przestępcą i przestępczością.

„Probacja” jest zbiorem merytorycznych stanowisk i poglądów naukowców oraz forum wymiany doświadczeń praktyków (sędziów, kuratorów sądowych, adwokatów, prokuratorów, funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz osób zajmujących się resocjalizacją i terapią uzależnionych) wykorzystujących swoją wiedzę w sferze wymiaru sprawiedliwości oraz wykonywania orzeczeń sądów. Publikacje poświęcone aktualnym zagadnieniom społecznym i prawnym  probacji, ukazują jej aspekty w różnych ustawodawstwach oraz w ramach prawa europejskiego.

Czasopismo ukazuje się nakładem 3 500 egzemplarzy oraz jest dostępne w wersji elektronicznej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Lista dystrybucyjna obejmuje m.in. uczelnie wyższe, biblioteki, instytuty, prokuratury, sądy powszechne.

PROBACJA - link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości

Źródło: http://ms.gov.pl/pl/probacja

Sędziowie Sądu Rejonowego w Nisku

I Wydział Cywilny

 1. SSR Anna Lipiarz - Przewodniczący wydziału
 2. SSR Paweł Mazurkiewicz
 3. SSR Dorota Korman-Włodarska
 4. SSR Monika Zań

II Wydział Karny

 1. SSR Grażyna Pizoń - Przewodniczący wydziału delegowana do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na podstawie art. 77 § 1 pkt 1 usp (od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.)
 2. SSR Krzysztof Dembowski - Zastępca przewodniczącego wydziału.
 3. SSR Dorota Blajer

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 1. SSR Anna Lipiarz
 2. SSR Ewa Kopczyńska - Przewodniczący wydziału
 3. SSR Monika Zań

V Wydział Ksiąg Wieczystych

 1. Referendarz Szczepan Wójcik - Przewodniczący wydziału
 2. SSR Anna Lipiarz

 

Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw w Sądzie Rejonowym w Nisku obowiązujący od 1 stycznia 2021 roku znajduje się w załączniku.

Czytelnia Akt to wyodrębnione pomieszczenie, w którym osoby uprawnione do wglądu do akt toczących się postępowań sądowych mają możliwość zapoznania się z wszelką dokumentacją zgromadzoną w aktach danej sprawy. Uprawnieni interesanci mają swobodny dostęp do akt, mogą zapoznać się z dokumentacją w ciszy i spokoju. 
 
Dane kontaktowe:
Czytelnia akt - 37-400 Nisko, Plac Wolności 14
Pomieszczenie BOI
    tel. (15) 841-20-48
 
 Godziny urzędowania:
    poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00
 
W każdy poniedziałek w godzinach od 16.00 do 18.00 przeglądanie akt możliwe jest w poszczególnych sekretariatach sądowych.
 
 Wszyscy Interesanci, którzy chcieliby mieć dostęp do akt sądowych, proszeni są o wcześniejsze umówienie się w celu wyznaczenia terminu.

Nazwisko lub nazwa: 
Twój adres e-mail: 
Temat: 
Wiadomość: 
    

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, SĄDY, TRYBUNAŁY, INSTYTUCJE

Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie
http://ies.krakow.pl/

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
http://www.kssip.gov.pl/

Lista sądów powszechnych
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych/

Ministerstwo Sprawiedliwości
http://ms.gov.pl/

Krajowa Rada Sądownictwa
http://www.krs.pl

Naczelny Sąd Administracyjny
http://www.nsa.gov.pl

Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.sn.pl

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia
http://www.iustitia.pl

Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.trybunal.gov.pl/

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
http://bip.rzeszow.wsa.gov.pl/

Wyszukiwarka sądów powszechnych
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych/search.html

Okręgowa Rada Adwokacka
http://ora.rzeszow.pl/

Naczelna Rada Adwokacka
http://www.nra.pl/

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie
http://www.oirp.rzeszow.pl/

Krajowa Rada Radców Prawnych
www.kirp.pl/

Izba Notarialna w Rzeszowie
www.rzeszow.notariat.info.pl/

Krajowa Rada Notarialna
www.krn.org.pl/

Prokuratura Apelacyjna w Rzeszowie
www.parz.pl

Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu
www.tarnobrzeg.po.gov.pl/

Prokuratura Rejonowa Tarnobrzeg
Prokuratura Rejonowa Mielec
Prokuratura Rejonowa Kolbuszowa
Prokuratura Rejonowa Stalowa Wola
Prokuratura Rejonowa Nisko
www.tarnobrzeg.po.gov.pl/

 

URZĘDY, ORGANIZACJE, FUNDACJE

Biuro Rzecznika Praw Dziecka
http://www.brpd.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
http://www.brpo.gov.pl

Centrum Praw Kobiet
http://www.cpk.org.pl

Federacja Konsumentów
http://www.federacja-konsumentow.org.pl

Fundacja Dzieci Niczyje
http://www.fdn.pl

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
http://www.giodo.gov.pl/

Główny Inspektorat Pracy (GIP)
http://www.gip.pl

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
http://www.hfhr.pl/

Instytut Pamięci Narodowej
http://www.ipn.gov.pl

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
http://www.iws.org.pl/

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
http://www.premier.gov.pl/

Komitet Ochrony Praw Dziecka
http://www.kopd.pl

Najwyższa Izba Kontroli
http://www.nik.gov.pl/

Państwowa Inspekcja Pracy
http://www.pip.gov.pl

Rzecznik Ubezpieczonych
http://www.rzu.gov.pl

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
http://polskawue.gov.pl

 

PROCES LEGISLACYJNY

Dziennik Ustaw
http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU

Internetowy System Aktów Prawnych
http://isap.sejm.gov.pl/

Monitor Polski
http://dokumenty.rcl.gov.pl/MP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.prezydent.pl

Rządowe Centrum legislacji
http://www.rcl.gov.pl/index.php

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.sejm.gov.pl

Senat Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.senat.gov.pl

 

BAZY ORZECZEŃ

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query

Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en

Orzeczenia sądowe według sygnatur
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm

Wyszukiwarka orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en

 

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE

Dyrekcja Generalna ds. Praw Człowieka
http://www.coe.int/t/dgi/default_en.asp

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.pl.home

Europejski Trybunał Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int/

Europejski Trybunał Sprawiedliwości
http://ec.europa.eu/polska/information/eu_institutions/european_court_justice/index_pl.htm

Eurostat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

Komisja Europejska
http://ec.europa.eu/index_pl.htm

Komitet Regionów
http://cor.europa.eu/pl/Pages/home.aspx

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
http://www.icj-cij.org/

Organizacja Narodów Zjednoczonych
http://www.un.org/

Parlament Europejski
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_pl.htm

Rada Europy
http://www.coe.int/

Rada Unii Europejskiej
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=&lang=pl

Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej
http://www.ombudsman.europa.eu/glance/pl/default.htm

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/

Unia Europejska
http://europa.eu/index_pl.htm

Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących Polski
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/orzeczenia-w-sprawach-dotyczacych-polski/

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Nisku

Godziny urzędowania

 • w poniedziałek
  8.00 - 16.00
   
  od wtorku do piątku
  7.30 - 15.30
   

   
  Biuro Obsługi Interesanta
  w poniedziałek
   8.00 - 18.00
   
  od wtorku do piątku
   7.30 - 15.30
   
   
   

   
  Kasa Sądu Rejonowego
  w poniedziałek
  8.00 - 15.15
  od wtorku do piątku
   7.30 - 14.45
   

   
  Sekretariaty sądowe
  w poniedziałek
  8.00 - 16.00
  od 16.00 do 18.00 dyżury w sekretariatach wydziałów orzeczniczych

  od wtorku do piątku
  7.30 - 15.30