W Sądzie Rejonowym w  Nisku pod sygn. akt I Ns 185/18  wszczęte zostało postępowanie z wniosku Józefa Graba z uczestnictwem Wandy Surdek o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Harasiuki, obręb 0002 Banachy, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych :

  • 398 o powierzchni 0,25 ha,
  • 894/1 o powierzchni 0,35 ha,
  • 894/2 o powierzchni 0,0970 ha,
  • 894/3 o powierzchni 0,09 ha

dla których nie ma założonej Księgi Wieczystej. Sąd wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia, zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazały swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięte w niniejszym postępowaniu, a Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Na mocy art. 144 k.p.c.  ustanowiono kuratora w osobie Elżbiety Sroki – pracownika Sądu Rejonowego w Nisku – do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Nisku – III Wydział Rodzinny i Nieletnich uczestnika Michama Mokhtari, ur. 16.06.1975 r. w Casablance - Maroko (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) ostatnio zamieszkałego via Tenente Bonura 14, Partinico 90 047, Włochy w sprawie z urzędu z uczestnictwem Agaty Kudyby, Przemysława Kudyby, Szczepana Winicjusza Szesera i Hichama Mokhtariego o wydanie zarządzeń opiekuńczych wobec małoletnich dzieci Sygn. akt III.Nsm.110/18. Zarządzenia i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

W trybie art. 6363 § 3 kpc Sąd Rejonowy w Nisku (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 4 września 2017 r. został złożony przez Tomasza Pacholca wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Małgorzaty Różańskiej, numer PESEL 76040505368, ostatni adres zamieszkania Jarocin 17; 37-405 Jarocin, zmarłej w dniu 3 lutego 2017 r. w Nisku.

Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Małgorzaty Kołcz z udziałem Jacka Zająca, Anny Zając, Mariusza Zająca, Bogusza Zająca, Tomasza Zająca o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Zając na skutek wniosku uczestnika Jacka Zająca o sporządzenie spisu inwentarza p o s t a n a w i a :

Postanowienie z dnia 16 sierpnia 2016 r., Sygn. akt I C 136/16. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Dorota Korman-Włodarska Protokolant: starszy asystent sędziego Robert Rząsa, po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2016 r. w Nisku na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Provident Polska SA w Warszawie przeciwko Barbarze Nowak o zapłatę kwoty 1.725,04 złotych postanawia zawiesić postępowanie w sprawie.

Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc I. ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Tomasza Zająca w osobie adwokata Sławomira Solarza, II. ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Bogusza Zająca w osobie adwokata Sławomira Solarza, (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) w sprawie z wniosku Małgorzaty Kołcz z udziałem Jacka Zająca, Anny Zając, Mariusza Zająca, Bogusza Zająca, Tomasza Zająca o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Zając Sygn. akt I Ns. 721/15. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.