Ogłoszenie Sygn. akt I Co. 164/15 Dnia 16.07.2015 r.

Na mocy art. 144 k.p.c

  1. ustanowiono kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zybury, w sprawie Km 1759/14, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Roberta Sztura w osobie adwokata Sławomira Solarza,
  2. ustanowiono kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zybury, w sprawie Km 1759/14, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Joanny Sztur w osobie adwokata Sławomira Solarza,

(imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu)

sprawy z wniosku wierzyciela Gminy Nisko-Zarząd Budynków Mieszkalnych z udziałem dłużnika Roberta Sztura, Joanny Sztur o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika na podstawie art. 802 Kodeksu postępowania cywilnego

Sygn. akt I Co. 164/15

 Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

 

Rejestr zmian