Ogłoszenie Sygn. akt I Co. 162/15 Dnia 16.07.2015 r.

Na mocy art. 144 k.p.c ustanowiono kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zybury, w sprawie Km 1747/14, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Wiesława Cagary w osobie adwokata Bartłomieja Dudy, (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu)

sprawy z wniosku wierzyciela Gminy Nisko-Zarząd Budynków Mieszkalnych z udziałem dłużnika Wiesława Cagary o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika na podstawie art. 802 Kodeksu postępowania cywilnego

Sygn. akt I Co. 162/15
Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Rejestr zmian