Ogłoszenie Sygn. akt I Ns. 545/15

Przed Sądem Rejonowym w  Nisku toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - Starosty Niżańskiego z udziałem PKP SA z/s w Warszawie, Gminy Harasiuki, Czesława Golec, Henryka Zwolak, Reginy Tabian, Andrzeja Sokal, Barbary Sokal, Stanisawa Ostrowskiego, Janiny Zając, Stefanii Wójcik o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w miejscowości Gózd Huciański gm. Harasiuki, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 1/4 o powierzch 1,78 ha dla której brak jest założonej księgi wieczystej (powstałej m.in. z działek o nr ewid. 5/1 o pow.0,0487 ha położonej

w miejscowości Gózd Huciański stanowiącej przedmiot własności zmarłej Agnieszki Bednarz, której spadkobiercy są nieznani, nr 8/1 o pow. 0,0385 ha położonej w miejscowości Gózd Huciański, pozostającej we władaniu Józefa Golec i Zofii Golec, której stan prawny nie jest uregulowany, nr 1408/1 o pow. 0,0080 ha  położonej w miejscowości Gózd Huciański, pozostającej we władaniu  Urzędu Gminy w Harasiukach, której stan prawny nie jest uregulowany - dla których to działek księgi gruntowe zaginęły i nie zostały odtworzone.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia na sądowej tablicy ogłoszeń , zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali własność . Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi, albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

Rejestr zmian