Utworzenie Internetowego Portalu Informacyjnego

Zarządzenie nr A.0011-19/2015 Prezesa Sądu Rejonowego  w Nisku z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Nisku. Na podstawie art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015, poz. 133) zarządza się, co następuje:

§ 1

Tworzy się w Sądzie Rejonowym w Nisku Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego  w Nisku, który rozpoczyna funkcjonowanie z dniem 1 listopada 2015 r.

§2

Uruchomienie Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Nisku ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Nisku.

§3

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: https://portal.rzeszow.sa.gov.pl

§4

  1. Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejo-nowego w Nisku szczegółowo określa Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Rejo-nowego w Nisku, który stanowi Załącznik do Zarządzenia.
  2. Regulamin podlega publikacji na stronie Portalu Informacyjnego.

§ 5

  1. Za prawidłową weryfikację danych podanych we „Wniosku o rejestrację konta” z ważnym dokumentem tożsamości i aktywację konta użytkownika odpowiada Pani Elżbieta Łukaszczyk.
  2. Przewodniczący I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzin-nego i Nieletnich, IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu oraz kierownicy sekretariatów tych wydziałów czuwają nad poprawnością umieszczania danych w Portalu In-formacyjnym.

§6

Zobowiązuje się Administratora Systemu Informatycznego do bieżącego weryfikowania poprawności funkcjonowania Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Nisku w zakresie nadanego dostępu.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 listopada i podlega publikacji na Portalu wewnętrznym Sądu Rejonowego w Nisku.


Prezes Sądu Rejonowego w Nisku 

Anna Lipiarz
                                                                                        

Attachments:
Download this file (PortalInformacyjny.pdf)Zarządzenie[ ]4562 kB2015-10-12 10:232015-10-12 10:26
Download this file (REGULAMIN_PI_SRNISKO.pdf)Regulamin Portalu Informacyjnego[ ]345 kB2015-10-12 10:242015-10-12 10:24
Rejestr zmian