Informacja Administratora Danych

Informacja Administratora Danych Osobowych

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 Prezes Sądu Rejonowego w Nisku

 adres: Plac Wolności 14, 37-400 Nisko

 1. Inspektorem ochrony danych (IOD) w Sądzie Rejonowym w Nisku jest:
  Pani Kornelia Lelakowska, z którym może się Pan/Pani skontaktować pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonując pod numer: 158412048 wew. 214.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie :

a). na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, e, art. 7 oraz art. 9 ust. 2 lit. f  RODO.

W związku z zadaniami ustawowymi realizowanymi przez sąd rejonowy,  
określonymi w  przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.23 j.t. ze zm.), oraz  ustaw dziedzinowych w szczególności:

 • ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 • ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
 • ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy,
 • ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,

jak też  aktów wykonawczych wydanych na ich  podstawie.

b). w celu: sprawowania przez sąd wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym
 do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego jak również innych zadań
 z zakresu ochrony prawnej, powierzonych w drodze ustaw lub przez wiążące Rzeczpospolitą Polską prawo międzynarodowe lub prawo stanowione przez organizację międzynarodową, jeżeli
z wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy ją konstytuującej wynika, że jest ono stosowane bezpośrednio.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

a). organy publiczne, instytucje  oraz inne podmioty upoważnione do dostępu
lub otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub   wyrażonej udzielonej przez Panią/Pana zgody;

b).  podmioty którym Administrator powierzy/udostępni dane osobowe na podstawie umów oraz dostawcy innych usług przetwarzający dane w imieniu Administratora.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
  z przepisów prawa, w zależności od kategorii akt (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
  z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych, Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985 r.
  w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach resortu sprawiedliwości).
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a). prawo dostępu do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO;

b). prawo do sprostowania danych na zasadach określonych w art. 16 RODO;

c). prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO;

d). prawo do sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO;

e). w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo
w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa, z ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych oraz innych ustaw dziedzinowych
  jest warunkiem koniecznym do prowadzenia sprawy przed Sądem Rejonowym  w Nisku. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 3. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej za wyjątkiem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

 

Administrator Danych Osobowych

Prezes Sądu Rejonowego

Rejestr zmian