Ogłoszenie sygn. akt 815/15

Sygn. akt I Ns. 815/15    Nisko, dnia 16 listopada 2015

 Przed Sądem Rejonowym w Nisku - I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Franciszka Chudzik z uczestnictwem Haliny Chwiej, Janusza Chudzik o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Zarzeczu, stanowiącą działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 2169 o powierzchni 0,1900 ha której stan prawny nie jest uregulowany i dla której nie ma założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów, a dawne księgi gruntowe zaginęły i nie zostały odtworzone. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia na sądowej tablicy ogłoszeń, zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali swe prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu, a Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Rejestr zmian