Postanowienie Sygn. akt I Ns. 349/15

Postanowienie Sygn. akt I Ns. 349/15 z dnia 8 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2015 r., w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Wójta Gminy Jarocin z udziałem Władysławy Nowak o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego


p o s t a n a w i a :

zezwolić dłużnikowi Wójtowi Gminy Jarocin na złożenie do depozytu sądowego

  • kwoty 654,76 złotych (sześćset pięćdziesiąt cztery złote) z tytułu odszkodowania należnego Władysławie Nowak, ustalonego decyzją numer G.683.63.2011,
  • kwoty 654,76 złotych (sześćset pięćdziesiąt cztery złote) z tytułu odszkodowania należnego spadkobiercom Stefanii Traczewskiej, ustalonego decyzją numer G.683.63.2011,
  • kwoty 654,76 złotych (sześćset pięćdziesiąt cztery złote) z tytułu odszkodowania należnego spadkobiercom Jana Traczewskiego, ustalonego decyzją numer G.683.63.2011, wydać przedmiot depozytu Władysławie Nowak lub jej spadkobiercom oraz spadkobiercom Stefanii Traczewskiej, spadkobiercom Jana Traczewskiego o ile zgłoszą i przedstawią stosowny dokument stwierdzający nabycie spadku.                                              
                                                                                                                  Przewodnicząca:                                                                                                                                                                  

Dorota Korman-Włodarska
U Z A S A D N I E N I E

Wójt Gminy Jarocin wniósł o zezwolenie na złożenie do depozytu kwot po 654,76 złotych tytułem odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 873/2 i 875/2, stwierdzonego decyzją numer G.683.63.2011. Wskazał, że właściciele nieruchomości i ich ewentualni następcy prawni nie są znani z miejsca pobytu, wobec czego dłużnik nie ma możliwości wypłaty należnego odszkodowania.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Decyzją z dnia numer G.683.63.2011, Starosta Niżański orzekł o odszkodowaniu za nieruchomość oznaczoną numerami ewidencyjnymi 873/2 i 875/2, położną w Jarocinie. Decyzja stała się ostateczna z dniem 10.11.2014 r. Zgodnie z art. 467 pkt 1 Kodeksu cywilnego dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego, jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie zna miejsca zamieszkania wierzyciela.Jak wynika z uzasadnienia decyzji z dnia 30.09.2014 r., Jan Traczewski zmarł 14.05.2002 r., zaś Stefania Traczewska zmarła 16.06.1988 r., a ich spadkobiercy pomimo wezwania nie wykazali swoich praw. Natomiast współwłaścicielka Władysława Nowak nie jest znana z miejsca zamieszkania i nie można ustalić miejsca jej pobytu. Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji postanowienia                                 

                                                                                                                             Przewodnicząca:
                                                                                                                             Dorota Korman-Włodarska

Pouczenie:

Na powyższe postanowienie służy prawo wniesienia apelacji do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie dwutygodniowym od daty otrzymania odpisu postanowienia.Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Zarządzenie;

  • odpis postanowienia doręczyć wnioskodawcy wraz z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia apelacji,
  • odpis postanowienia wraz z odpisem wniosku doręczyć kuratorowi wraz z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia apelacji, o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego ogłosić w budynku sądu, w budynku Gminy Jarocin, na stronie internetowej sądu,
  • odnotować,
  • akta przestawić po upływie 30 dni od wykonania lub z wpływem.

 

 

               

 

Rejestr zmian