Ogłoszenie - stwierdzenie zasiedzenia

Sygn. akt I Ns. 752/15  OGŁOSZENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU O STWIERDZENIU ZASIEDZENIA NIERUCHOMOŚCI

W Sądzie Rejonowym w Nisku pod sygn. akt I Ns 752/15 wszczęte zostało postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – reprezentowanego przez Starostę Niżańskiego z udziałem Polskich Kolei Państwowych, Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Rudnik nad Sanem - miasto, obręb Rudnik nad Sanem, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

 

  • działka o numerze 4666, o powierzchni 3,1482 ha stanowiąca tereny kolejowe, powstała z cz. pgr 5731 (której stan prawny nie jest uregulowany i dla której nie ma założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów a dawne księgi gruntowe zaginęły i nie zostały odtworzone),
  • działka o numerze 4735, o powierzchni 0,1684 ha stanowiąca tereny kolejowe, powstała z cz. pgr 5731 (której stan prawny nie jest uregulowany i dla której nie ma założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów a dawne księgi gruntowe zaginęły i nie zostały odtworzone),
  • działka o numerze 5181, o powierzchni 2,2152 ha stanowiąca tereny kolejowe, powstała z cz. pgr 5731, pb 637, pb 638 (których stan prawny nie jest uregulowany i dla których nie ma założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów a dawne księgi gruntowe zaginęły i nie zostały odtworzone), oraz z pgr 4569/3 (ujawnionej w Lwh 522 Gminy katastralnej Rudnik - gdzie prawo własności wpisane jest na rzecz Dobra Tabularnego) i z pgr 5734 (ujawnionej w Lwh 619 Gminy katastralnej Rudnik, gdzie prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Katolickiej Rudnik),
  • działka o numerze 5188, o powierzchni 0,4348 ha stanowiąca tereny kolejowe, powstała z cz. pgr 5731 (której stan prawny nie jest uregulowany i dla której nie ma założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów a dawne księgi gruntowe zaginęły i nie zostały odtworzone),
  • działka o numerze 5189, o powierzchni 0,7536 ha stanowiąca tereny kolejowe, powstała z cz. pgr 5731 (której stan prawny nie jest uregulowany i dla której nie ma założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów a dawne księgi gruntowe zaginęły i nie zostały odtworzone)

Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie  trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięte w postępowaniu, a sąd stwierdzi  zasiedzenie, jeżeli zastanie ono udowodnione.

 Sędzia Sądu Rejonowego

   Elżbieta Skrzypak

Rejestr zmian