Ogłoszenie z dnia 7 stycznia 2015 roku, sygn. akt I Ns. 878/15

Przed Sądem Rejonowym w Nisku I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Niżańskiego z uczestnictwem Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie,  Gminy Rudnik nad Sanem, Powiatu Niżańskiego, Wspólnoty Serwitutowej Wsi Przędzel, Agencji Nieruchomości Rolnych z siedzibą w Warszawie Genowefy Guziczek, Tadeusza Guziczek, Janusza Miękiny, Janiny Puskarczyk, Mieczysława Puskarczyka, Heleny Frącz, Tadeusza Marchuta, Genowefy Sibigi,  Józefy Kluk,  Mariana Kluka, Marii Niedziałek, Zbigniewa Niedziałek, Wiesława Niedziałka, Genowefy Blajerskiej, Ryszarda Goduli , Marii Maziarz, Stanisława Maziarz, Franciszka Siustrzyka, Jana Żaka, Zbigniewa Karasia, Stefanii Warchoł, Tomasza Warchoła, Doroty Warchoł-Charkiewicz, Eugeniusza Warchoła, Krystyny Owanek, Józefa Owanka, Zofii Szmacińskiej, Zofii Lubery, Jana Niedziałka, Heleny Bałamut, Marii Jarosz, Jana Jarosza, Bożeny Drabik, Augustyny Dul, Jana Wasyla, Karola Ciapińskigo, Bogusława Dubanowicza, Aleksandry Kozy, Bronisławy Barć, Bolesława Piłata, Rozalii Czarnoty, Franciszki Siustrzyk, Izabeli Chwiej, Barbary Janiec, Agnieszki Kreft, Heleny Kolano o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Przędzelu gm. Rudnik nad Sanem

 

składającej się z działek o nr ewid.  365 o pow. 0,2032 ha, 434 o pow. 6,5619 ha, 440 o pow. 0,1649 ha dla których nie ma założonej księgi wieczystej. Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od chwili ukazania się ogłoszenia na tablicy ogłoszeń, stawili się w Sądzie Rejonowym w Nisku i wykazali własność. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

 

 

                                                                                                          Sędzia

Rejestr zmian