Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Na mocy art. 144 k.p.c  ustanowiono kuratora w osobie Franciszka Karasia – dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników Marii Guzik, Karoliny Guzik, Franciszka Popek i Antoniny Popek w sprawie z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Niżańskiego z udziałem PKP S.A. z /s w Warszawie, Stanisława Zielińskiego, Marii Zmarzły, Anny Olak, Teresy Jarosz, Genowefy Bis, Heleny Środoń, Józefa Kluka, Stanisławy Bakalarczyk, Bronisława Warchoła, Marii Warchoł, Stanisławy Guzik, Zbigniewa Popek, Janiny Klaputek, Bronisława Guzika , Marii Guzik, Karoliny Guzik, Franciszka Popek i Antoniny Pope, O stwierdzenie zasiedzenia.

Na mocy art. 144 k.p.c  ustanowiono kuratora w osobie Katarzyny Moskal – pracownika tut. Sądu dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Łukasza Bielicy w sprawie z wniosku Skarbu państwa – Starosty Niżańskiego z udziałem Łukasza Bielicy, Województwa Podkarpackiego o zasiedzenie Sygn. akt  I Ns. 330/16. Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania .

W Sądzie Rejonowym w Nisku pod sygn. akt I Ns 330/16 wszczęte zostało postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Niżańskiego z uczestnictwem Województwa Podkarpackiego orazŁukasza Bielicy (zastąpionego przez kuratora ustanowionego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika -  w trybie art. 144 § 1 kpc - do rąk  którego kierowana będzie wszelka korespondencja adresowana do uczestnika) – o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej  Harasiuki, obręb Harasiuki, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1164/2 o powierzchni 0,0065 ha, stanowiącej drogę, której stan prawny nie jest uregulowany, a jako władający wpisany jest Łukasz Bielica i dla której nie ma założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów a dawne księgi wieczyste zaginęły i nie zostały odtworzone. 

Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc I. ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Iwony Serafin w osobie adwokata Marty Łazanowskiej w sprawie o zapłatę kwoty 1.512,39 złotych, II. ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Andrzeja Serafina w osobie adwokata Marty Łazanowskiej w sprawie o zapłatę kwoty 1.512,39 złotych.

Na mocy art. 144 k.p.c.  ustanowiono kuratora w osobie Elżbiety Sroki – pracownika Sądu Rejonowego w Nisku – do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Nisku – III Wydział Rodzinny i Nieletnich uczestnika Vito Francesco De Nunzio, ur. 16.09.1977 r. w Mesagne - Włochy (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) ostatnio zamieszkałego via Manzoni 44, Arcore 20043, Włochy w sprawie z wniosku Doroty Sarzyńskiej z uczestnictwem Vito Francesco de Nunzio o pozbawienie władzy rodzicielskiej uczestnika nad małoletnią . Sygn. akt III.Nsm.363/15. Zarządzenia i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Sąd Rejonowy w Nisku – III Wydział Rodzinny i Nieletnich Dnia 30 sierpnia 2016 r.