Na mocy art. 144 k.p.c  ustanowiono kuratora w osobie Katarzyny Moskal – pracownika tutejszego Sądu dla nieznanej z miejsca pobytu Moniki Skrobas

w sprawie z powództwa Gminy Nisko - Zarządu Budynków Mieszkalnych o zapłatę kwoty 1.581,42 zł, Sygn. akt  I C. 257/16 Dnia 29 sierpnia 2016 roku

 

Przed Sądem Rejonowym w Nisku, Wydział I Cywilny toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns. 150/16 z wniosku Krystyny Boszkowskiej z udziałem Mariana Madej o stwierdzenie nabycia praw do spadku po Bronisławie Bylinowskiej c. Jana i Stefanii urodzonej 23.02.1935 r. w Jabłonicy, zmarłej dnia 19.02.2016 r. w Górnie, ostatnio stale zamieszkałej w Nisku. Wzywa się wszystkich spadkobierców po Bronisławie Bylinowskiej lub ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie i wykazali swe prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Przed Sądem Rejonowym w Nisku, Wydział I Cywilny toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns. 150/16 z wniosku Krystyny Boszkowskiej z udziałem Mariana Madej o stwierdzenie nabycia praw do spadku po Bronisławie Bylinowskiej c. Jana i Stefanii urodzonej 23.02.1935 r. w Jabłonicy, zmarłej dnia 19.02.2016 r. w Górnie, ostatnio stale zamieszkałej w Nisku. Wzywa się wszystkich spadkobierców po Bronisławie Bylinowskiej lub ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie i wykazali swe prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku”.

W Sądzie Rejonowym w Nisku pod sygn. akt I Ns 182/16 toczy się postępowanie z wniosku Tadeusza Łuszczki o uznanie za zmarłą Elżbiety Furtak z domu Osetek, ur. 03.01.1957 r. w Rudniku nad Sanem, c. Tadeusza i Stanisławy z d. Nowak , ostatnio stale zamieszkałej w Rudniku nad Sanem, ul. Górki 34. Ostatni raz Elżbietę Furtak widziano w dniu 25.04.2000 r. nad brzegiem rzeki San w Rudniku nad Sanem i jej dalsze losy nie są znane.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 467 o pow. 1,4265 ha i 489/2 o pow. 2,4296 ha położonych w Kuszach, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie jednego miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w tutejszym Sądzie swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej.

Na mocy art. 144 k.p.c ustanowiono kuratora w osobie Moniki Madej – dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Ireneusza Madej w sprawie z wniosku Zygmunta Madej z udziałem Wojciecha Madej, Ireneusza Madej, Janiny Madej i innych o dział spadku po Stanisławie Madej Sygn. akt I Ns. 910/15. Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania. Dnia 7 lipca 2016 r.