Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Jakuba Bieszczada w osobie adwokata Marty Łazanowskiej, (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) w sprawie z powództwa Miasta Stołecznego Warszawy-Zarząd Transportu Miejskiego przeciwko Jakubowi Bieszczadowi o zapłatę kwoty 540,80 złotych, Sygn. akt I C. 469/15. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania. Dnia 21.06.2016 r. 

 

 

Przed Sądem Rejonowym w Nisku, Wydział I Cywilny toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns. 598/15 z wniosku Hieronima Ostrowskiego z udziałem Kazimiery Rataj, Stanisławy Ludjan i Tomasza Krawca o stwierdzenie nabycia praw do spadku po Janinie Martyna c. Wojciecha i Wiktorii, urodzonej 20.12.1945 r. w Golcach, zmarłej dnia 26.03.2015 r. w Jarocinie, ostatnio stale zamieszkałej w Jarocinie nr 70 A. Wzywa się wszystkich spadkobierców Janinie Martyna lub ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie i wykazali swe prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Nisku  I Wydział Cywilny  - Elżbieta Skrzypak po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca  2016 r.  w Nisku sprawy z wniosku Hieronima Ostrowskiego z udziałem  Kazimiery Rataj, Stanisławy Lucjan i Tomasza Krawca o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Martyna na podstawie art. 144 § Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc i art. 510 § 2 kpc, z a r z ą d z a : ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestników Józefy Szkutnik, Ludwiki Bieńko, Marii Ulińskiej, Heleny Maziarz, Haliny Obarzanek, Andrzeja Ostrowskiego, Stanisława Ostrowskiego, Grzegorza Ostrowskiego i Heleny Ostrowskiej -  w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Nisku - Wioletty Nikolas. O ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynkach Sądu Rejonowego w Nisku  oraz Urzędu Miasta i Gminy Nisko i Urzędu  Gminy Jarocin, uzależnić skuteczność doręczenia pism procesowych kuratorowi od upływu 1 miesiąca od daty wywieszenia ogłoszenia. 

Na podstawie art. 802 Kodeksu postępowania cywilnego: I. ustanawia kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zybury, w sprawie Km 13/16, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Iwony Serafin (PESEL 66113001602)  w osobie adwokata Bartłomieja Dudy, II. ustanawia kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zybury, w sprawie Km 13/16, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Andrzeja Serafina (PESEL 64113009972) w osobie adwokata Bartłomieja Dudy, (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) sprawy z wniosku wierzyciela Gminy Nisko-Zarząd Budynków Mieszkalnych z udziałem dłużnika Iwony Serafin, Andrzeja Serafina o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Sygn. akt I Co. 47/16. Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

 

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działki nr ewid. 1822 o powierzchni 0,0508 ha położonej w Harasiukach, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa. 

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działki nr ewid. 62/58 o powierzchni 0,58 ha położonej w Łazowie, gmina Krzeszów. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa. Wobec powyższego wzywa się wszystkich,