Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działki nr ewid. 62/63 o pow. 0,20 ha położonej w Łazowie, gmina Krzeszów. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością,

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 194/5 o pow. 0,21 ha, 420 o pow. 0,17 ha, 461 o pow. 0,06 ha, 545 o pow. 0,45 ha, 674 o pow. 0,01 ha, 690/5 o pow. 0,12 ha, 1094/1 o pow. 0,02 ha, 1097/1 o pow. 0,07 ha, 1267/1 o pow. 0,03 ha położonych w Łazorach, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa. 

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Iskra córce Piotra i Anny, urodzonej dnia 10.09.1937 r., w Korabinie, ostatnio stale zamieszkałej w Korabinie, zmarłej w Korabinie w dniu 19.11.2014 r. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie sześciu miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

 

 "Przed Sądem Rejonowym w Nisku - I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns 12/16 z wniosku Józefy Matuska o stwierdzenie nabycia praw do spadku po Janinie Zofii Górskiej z d Burz, c. Wojciecha i Jadwigi, urodzonej 23.06.1927 r. w Błażkowej, zmarłej dnia 16 września 2015 r. w Ulanowie, ostatnio stale zamieszkałej w Ulanowie. Wzywa się wszystkich spadkobierców po Janinie Zofii Górskiej lub ich następców prawnych, aby w terminie 6 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia na stawili się w Sądzie i wykazali swe prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku". Sędzia Sądu Rejonowego Elżbieta Skrzypak

Przed Sądem Rejonowym w Nisku I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Władysława Skrzypacz z uczestnictwem Skarbu Państwa – Starosty Stalowowolskiego, Leśnej Wspólnoty Serwitutowej Przyszów Zapuście, Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce, Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i Urzadzeń Wodnych w Rzeszowie, Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego, Nadleśnictwa Nowa Dęba, Józefa BRudniak, Mariana Brudniak, Mieczysława Juszczyńskiego, Stanisława Juszczyńskiego, Juliana Skrzypacz, Janiny Marut, Zofii Tokarskiej, Julii Burdzy  o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w  Bojanowie Obr. Przyszów składającej się z działek o nr ewid.  985/2, 989, 985/1 i 4671 o łącznej pow.  29,25 ha dla których nie ma założonej księgi wieczystej.

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 606/2, położonej w Hucie Podgórnej gmina Harasiuki, o powierzchni 0,10 ha, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, o wartości 800 złotych, na rzecz Marianny Szczęszek, z mocy ustawy, z dniem 4.11.1971 r. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie udowodnione”.