Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Andrzeja Hiżyka w osobie adwokata Romana Małka (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) w sprawie z powództwa Gminy Nisko-Zarząd Budynków Mieszkalnych przeciwko Andrzejowi Hiżykowi o zapłatę kwoty 1.324,18 złotych na podstawie art. 144 § Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc na podstawie art. 144 § Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 13 § 2 kpc, Sygn. akt I C. 445/15.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 1 o pow. 0,0577 ha, 932 o pow. 0,4814 ha położonych w Hucisku, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa.

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa  reprezentowany przez Starostę Niżańskiego złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla działek nr ewid. 2875 o pow. 0,6304 ha położonych w Nowej Wsi, gmina Harasiuki. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga  wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Skarb Państwa.

W Sądzie Rejonowym w Nisku – I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 735/15 wszczęte zostało postępowanie z wniosku Kazimierza Jaskota i Janiny Jaskot z uczestnictwem Antoniego Rysia, Ignacego Rysia i Jana Rysia (zastąpionych przez kuratora ustanowionego dla nieznanych z miejsca pobytu ustanowionego w trybie art. 144 § 1 kpc, do rąk  którego kierowana będzie wszelka korespondencja adresowana do uczestników) – o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej  Bojanów, obręb Stany, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 4736 o powierzchni 0,10 ha, stanowiąca grunty orne , powstała z części  pgr 3576/4 (ujawniona w Lwh 1486, gm katastralnej Stany).

Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc: ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Alicji Kopec w osobie adwokata Sławomira Solarza, ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Genowefy Mulawki w osobie adwokata Sławomira Solarza, (imię i nazwisko nieznanego z miejsca pobytu) sprawy z wniosku Stanisława Mulawki z udziałem Krystyny Mulawki, Alicji Copec, Genowefy Mulawki o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Katach gmina Jarocin, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 69, 70, 71, 72, 218, 219, 220, 221, 333, 334, 335, 442, 493, 901, 902, 1001 z mocy ustawy, z dniem 4.11.1971 r., 

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa  I Ns.  714/15  nieruchomości położonej w Krzeszowie Górnym gmina Harasiuki, oznaczonej numerem ewidencyjnym 62, w drodze uwłaszczenia, dla której nie ma założonej księgi wieczystej o łącznej wartości 6.000 złotych. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie udowodnione".