Konta bankowe

Uprzejmie prosimy wszystkie osoby dokonujące wpłat na wybrane konto sądu, aby w treści przelewu lub przekazu wyraźnie określić:

  • sygnaturę akt sprawy (której sprawa dotyczy)
  • nazwę sądu, którego dotyczy wpłata (SO Tarnobrzeg lub SR Nisko)
  • Imię i Nazwisko osoby, której wpłata dotyczy
  • Adres zamieszkania

W przypadku wypełniania przekazu ręcznie, należy używać drukowanych liter.

Konto do wpłat z tytułu opłat sądowych
(wpisy, opłaty, grzywny)

04 1010 1528 0001 4322 3100 0000
NBP O/Rzeszów

 Numer konta sum na zlecenie
(zaliczki na koszty kuratora, tłumacza, biegłego, świadka, itp)

24 1130 1105 0005 2158 2920 0004
BGK

Numer konta sum depozytowych
(poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia)

87 1130 1017 0021 1000 7590 0004
BGK

Numer konta dla Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
(świadczenia pieniężne i nawiązki)

51 1130 1105 0005 2158 2920 0003
BGK

Rejestr zmian