Strona BIP

Oświadczenie w sprawie dostępności

Sąd Rejonowy w Nisku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.nisko.sr.gov.pl, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 848).  Trwają prace w zakresie dostosowania zawartości strony do wymagań ustawy.  

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z:

1. standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)
 • Section 5082

2. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Waldemar Czabaj, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Dane teleadresowe ze wskazaniem danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej w zakresie dostępności cyfrowej

Sąd Rejonowy w Nisku
pl. Wolności 14
37-400 Nisko
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 15 841 20 48
 
Osoba odpowiedzialna:
Waldemar Czabaj
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 15 841 20 48
 
Dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych

Do budynku Sądu Rejonowego w Nisku prowadzą dwa wejścia. Sąd znajduje się na pierwszym oraz drugim piętrze, zaś Biuro obsługi interesanta na parterze. Pracownicy ochrony po otrzymaniu informacji umożliwiają osobom niepełnosprawnym dostanie się do określonych lokalizacji. Biuro Podawcze, BOI, Kasa znajdują się na poziomie parteru. Powrót odbywa się w odwrotnej kolejności z pomocą pracowników ochrony. Pomieszczenie sanitarno-higieniczne znajduje się na poziomie parteru. 

Informacja o dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Nie jest dostępna

Informacja o możliwości powiadamiania o braku dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaką stronę internetową lub jej część chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

 

Funkcję koordynatora ds. dostępności dla Sądu Rejonowego w Nisku sprawuje koordynator ds. dostępności dla obszaru apelacji rzeszowskiej:

Pan Janusz Jarosz

Dane kontaktowe:

tel. 17 858 02 25

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - stan na dzień 01.01.2021r.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - w formie dostępnej

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - zgodny ze wzorem

 

Administrator Systemu Biuletynu Informacji Publicznej
 
Leszek Klich
 
tel. (15) 841-20-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanujemy Państwa prawo do prywatności.
 

Dlatego Sąd Rejonowy w Nisku informuje, że dane osobowe oraz dane teleadresowe podawane przez użytkowników w formularzach udostępnionych w niniejszym serwisie internetowym, są używane jedynie do:
• nawiązania kontaktu z użytkownikiem związanego z zapytaniem lub komentarzem, na który użytkownik oczekuje odpowiedzi,
• przesyłaniem wiadomości e-mail zamówionych przez Klientów,
• wewnętrznym badaniem zainteresowania grupami usług.

 

Dane pobierane podczas wizyt na naszych stronach:
Podczas każdej wizyty na stronie pobierane są automatycznie dane określające adres IP komputera, nazwy domenowej, typ przeglądarki internetowej, typ sytemu operacyjnego itp.


Sposób wykorzystywania gromadzonych danych:
Wszystkie uzyskane automatycznie dane pozostają do wglądu Sądu i nie są udostępniane osobom trzecim. Dane te mogą zostać użyte wewnętrznie do wykonywania statystyk odwiedzin oraz analizy najczęściej odwiedzanych linków celem podwyższenia funkcjonalności stron Sądu.


Sposób zmiany uzyskanych danych:
Dane zbierane automatycznie podczas wizyt na stronach Sądu nie mogą być zmieniane ani usuwane.


Wykorzystywanie ciasteczek "cookies":
Nasza strona może wykorzystywać tzw. ciasteczka do identyfikacji odwiedzającego serwis w celu podwyższenia funkcjonalności serwisu.


Zmiana polityki prywatności:
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

 

Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki ze strony www.nisko.sr.gov.pl.

Dostęp do informacji publicznej regulowany jest przez Ustawę z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z późń. zm.).

Sposób dostępu do informacji publicznej, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Nisku realizowany jest zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z późn. zm.) z uwzględnieniem, w szczególności:

art. 10.1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

art. 12.2. Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość:

     1)         kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub

     2)         przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.

art. 13. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.

2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

art. 14.1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

art. 15. 1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

Zastrzeżenia prawne

Witryna Sądu jest administrowana w celu umożliwienia każdemu uzyskania niezbędnych informacji o działaniu Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. Dokładamy wszelkiej staranności,  aby informacje zawarte na stronie były rzetelne i aktualne. Jednocześnie administrator strony informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za dane zawarte na stronie. Dokumenty opublikowane na stronie mogą nie odpowiadać oficjalnie przyjętym tekstom. Za autentyczne uznawane są jedynie teksty opublikowane we właściwych dziennikach urzędowych (polskich lub wspólnot europejskich w przypadku prawa WE).

Dane zawarte na stronach niniejszego miejsca sieciowego oraz stronach z nim "zlinkowanych" służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu nie bierze odpowiedzialności za nieaktualność, niekompletność lub błędy w zawartości serwisu internetowego. Nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody, w szczególności utratę danych, możliwości i zysków, powstałe w związku z korzystaniem z tej witryny internetowej.

Sąd Rejonowy w Nisku informuje, że zawartość niniejszego serwisu internetowego jest chroniona prawem autorskim i innymi prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Zawartość tej witryny nie może być modyfikowana, kopiowana, reprodukowana, sprzedawana ani publikowana bez pisemnej zgody Sądu Rejonowego w Nisku.

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej
Sądu Rejonowego w Nisku
 

Adres

Sąd Rejonowy w Nisku

Plac Wolności 14

37-400 Nisko


 
Redaktor strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
 
Kornelia Lelakowska 
 
 
tel. (15) 8412048
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

 

Administrator Systemu Biuletynu Informacji Publicznej

 
Leszek Klich
 
 
tel. (15) 8412048
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

W razie jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących funkcjonowania oprogramowania prosimy o kontakt z Administratorem Systemu BIP Sądu Rejonowego w Nisku.

 1.   Aby przeglądać strony serwisu BIP z menu po lewej stronie ekranu należy wybrać zakładkę zawierającą odpowiednią informację. Strony BIP publikowane są maksymalnie w 3 stopniach zagłębienia.
 2. Na każdej stronie znajduje się metryczka z informacjami o podmiocie udostępniającym informację, dacie i autorze dokumentu, dacie publikacji, osobie publikującej, liczbie odsłon dokumentu, data ostatniej modyfikacji dokumentu oraz funkcje "Wstecz", "Do góry". Odsłony liczone są od pierwszej wersji dokumentu.
 3. Z prawej strony ekranu znajdują się odnośniki, służące szybkiemu przeniesieniu do stron serwisu, takich jak: "Godziny urzędowania sądu", "Konta bankowe", "Mapa dojazdu", "Skrzynka kontaktowa", "Obszar działania Sądu Rejonowego w Nisku".

Nad nimi znajduje się wyszukiwarka:

- sądów rejonowych okręgu tarnobrzeskiego (kliknięcie na określony sąd spowoduje przekierowanie na  jego witrynę internetową),

- moduł "E-WOKANDA", który prowadzi do wykazu spraw odbywających się w Sądzie Rejonowym w Nisku (kliknięcie w pole E-wokanda spowoduje przekierowanie do strony, na której wyświetlany jest spis spraw sądowych,

- moduł wyszukiwania informacji w serwisie (w pole wyszukiwarki należy wpisać szukany tekst, a następnie nacisnąć klawisz "Enter" bądź przycisk "Szukaj", zostanie wyświetlona lista znalezionych tematów odpowiadających kryteriom wyszukiwania).

 1. W lewym górnym rogu strony znajdują się mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące - zmiana wielkości czcionki oraz zmiana kontrastu wyświetlanej strony. Dodatkowo jednoczesne naciśnięcie klawisza "Ctrl" wraz z klawiszem "+" spowoduje zwiększenie, natomiast jednoczesne naciśnięcie klawisza "Ctrl" oraz klawisza "-" zmniejszenie rozmiaru wyświetlanej zawartości strony. W celu powrotu do wielkości standardowej należy równocześnie nacisnąć klawisz "Ctrl" oraz klawisz "0".
 2. Odnośnik do portalu BIP. W nagłówku strony w prawym rogu znajduje się logo BIP będące odnośnikiem do portalu BIP pod adresem http://www.bip.gov.pl.
 3. Dane redaktora oraz administratora strony znajdują się w dolnej części strony Redakcja biuletynu.