Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego

Prezes Sądu Rejonowego w Nisku na podstawie art. 155 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018 poz. 23 j.t.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Nisku.

 • nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Nisku, plac Wolności 14, 37-400 Nisko,
 • sygnatura konkursu: A.111-1/18,
 • liczba wolnych stanowisk asystenta sędziego: 1 etat  - w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • termin przeprowadzenia drugiego etapu konkursu: 19 października 2018 roku, godzina 10.00
 • miejsce przeprowadzenia konkursu: Sąd Rejonowy w Nisku, plac Wolności 14, 37-400 Nisko, sala konferencyjna p.104 (parter).

Kandydat na stanowisko asystenta sędziego powinien spełniać następujące wymagania:

 • posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • posiadać nieskazitelny charakter,
 • posiadać ukończone wyższe studia prawnicze w Polsce z tytułem magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • mieć ukończone 24 lata.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. wniosek o zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku asystenta sędziego adresowany do Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku ze wskazaniem sygnatury konkursu oraz podaniem danych teleadresowych;
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (oświadczenia, że nie jest prowadzone przeciwko osobie ubiegającej się o pracę na stanowisko asystenta sędziego - postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe);
 5. oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 7. aktualną fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

Składane oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.


Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 września 2018 roku, bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Nisku (w Biurze Podawczym – parter budynku) lub za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres:

Sąd Rejonowy w Nisku
Samodzielna Sekcja Administracyjna
plac Wolności 14
37-400 Nisko

Dokumenty należy składać w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Konkurs’, na której należy wpisać nazwę adresata, dane nadawcy oraz oznaczenie konkursu (sygnatura). W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • etap drugi - test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego a także postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów
  z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata,
 • etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna, na którą zostaną zaproszeni kandydaci, którzy z drugiego etapu konkursu uzyskali co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 3 punkty
  z pracy pisemnej.

Inne informacje:

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu, po sprawdzeniu ich zgłoszeń pod względem formalnym, zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowym w Nisku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Sądu (www.nisko.sr.gov.pl), nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

Termin przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych zostanie podany uczestnikom konkursu po zakończeniu etapu drugiego.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Nisku oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego.

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1228).

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych jest Prezes Sądu Rejonowego w Nisku, adres: plac Wolności 14; 37-400 Nisko.
 2. Inspektorem ochrony danych w Sądzie Rejonowym w Nisku jest Pani Kornelia Lelakowska, z którym może się Pan/Pani skontaktować pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonując pod numer: 15 8412 048 wew. 214.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz - w przypadku wyrażenia na to zgody - dalszych procesach rekrutacyjnych.  
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa (ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz.u. z 2018r, poz.23 j.t., ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy Dz.U. z 2018 r., poz. 108 ze zm. oraz  aktów wykonawczych) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 5. Przetwarzanie podanych danych osobowych w toku obecnej rekrutacji, a także w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także w oparciu o przepisy prawa  (art. 6 ust.1 lit c RODO).
 6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji, zgodnie z obowiązującym w jednostce rzeczowym wykazem na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018. 217 t.j.).  przez okres 5 lat począwszy od roku następnego po zakończeniu konkursu. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 12 miesięcy.
 8. Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

Kandydaci, którzy nie zostaną wybrani w drodze konkursu na w/w stanowisko mogą odebrać złożone dokumenty rekrutacyjne osobiście w p. 214 - Samodzielna Sekcja Administracyjna Sądu Rejonowego w Nisku, w ciągu 14 dni od zakończenia procedury konkursowej, natomiast dokumenty nieodebrane po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone, za wyjątkiem oryginałów dokumentów, które zostaną zwrócone kandydatom.

Ogłoszenie o konkursie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Nisku, Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Nisku (www.nisko.sr.gov.pl).

               Prezes Sądu Rejonowego
                     Anna Lipiarz

Attachments:
Download this file (Kwestionariusz.doc)Kwestionariusz osobowy[ ]29 kB2018-08-30 12:352018-08-30 12:35
Download this file (oswiadczenie_obywatelstwie_i_korzystaniu_z_praw_cywilnych.doc)Oświadczenie o obywatelstwie polskim i korzystaniu z praw cywilnych[ ]25 kB2018-08-30 12:382018-08-30 12:38
Download this file (oswiadczenie_o_prowadzonych_postepowaniach.doc)Oświadczenie o prowadzonych postepowaniach[ ]23 kB2018-08-30 12:362018-08-30 12:36
Download this file (Rekrutacja_zgoda_na_przetwarzanie.doc)Zgoda na przetwarzanie danych[ ]23 kB2018-08-30 12:372018-08-30 12:37
Rejestr zmian