Ogłoszenie I C. 395/19

Sygn. akt I C. 395/19 P O S T A N O W I E N I E Dnia 23 września 2020 r. Sąd Rejonowy w Nisku I Wydział Cywilny  w  składzie następującym:   Przewodnicząca: Sędzia Dorota Korman-Włodarska po rozpoznaniu w dniu  23 września 2020 r.,  w Nisku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Eurotrans Baltic Limited we Wrocławiu
przeciwko Katarzynie Dudek o zapłatę kwoty 2.932,50 złotych  na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 Kodeksu postępowania cywilnego p o s t a n a w i a :  z a w i e s i ć   postępowanie.  Przewodnicząca:  Dorota Korman-Włodarska Pouczenie: W terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia, stronie przysługuje prawo zgłoszenia żądania doręczenia postanowienia z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku  o doręczenie postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości orzeczenia, czy jego części, a jeżeli tak to jakiej części. Na powyższe postanowienie służy  prawo wniesienia zażalenia do Sądu Okręgowego
w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Rejestr zmian