Ogłoszenie I Ns. 301/17

sygn. akt I Ns. 301/17 dnia 28.02.2018 Ogłoszenie  I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 829 złotych (osiemset dwadzieścia dziewięć złotych) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 6771/8, położony  w Jeżowem, II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Andrzeja Bieńka syna Andrzeja i Karoliny zmarłego 12.12.1994 r., oraz spadkobiercom Stanisławy Bieniek córki Mikołaja i Anny zmarłej 27.03.1998 r., ostatnio stale zamieszkałych w Jeżowem po przedłożeniu dokumentu wykazującego ich następstwo prawne.      
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-   Przewodnicząca: Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian