Ogłoszenie I Ns. 132/18

Sygn. akt I Ns. 132/18      27.03.2018r O G Ł O S Z E N I E  „Sąd Rejonowy w Nisku informuje, iż w I Wydziale Cywilnym zawisła sprawa o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Jeżowem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 7531, dla której w Sądzie Rejonowym w Nisku prowadzona jest księga wieczysta numer TB1N00099698/5, w 2/3 częściach o wartości 3.000 złotych, w miejsce Anieli Kowal i Feliksa Nienajadło.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione”.  Sędzia: Dorota Korman-Włodarska


        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….

Rejestr zmian