Ogłoszenie I Ns. 300/17

sygn. akt I Ns. 300/17 dnia 28.02.2018r Ogłoszenie  I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.962 złotych (dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 7897/1, 7891/1, położony w Jeżowem, II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Stanisława Sołtysa syna Jana i Zofii zmarłego 30.05.2014 r., ostatnio stale zamieszkałego  w Jeżowem po przedłożeniu dokumentu wykazującego ich następstwo prawne.    
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-   Przewodnicząca:          Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian