Ogłoszenie I Ns. 317/17

sygn. akt I Ns. 317/17   dnia 28.02.2018r  Ogłoszenie I. zezwolić dłużnikowi Gminie Jeżowe na złożenie do depozytu sądowego kwoty 258 złotych (dwieście pięćdziesiąt osiem złotych) z tytułu odszkodowania za grunt przejęty przez Gminę Jeżowe, oznaczony numerem ewidencyjnym 6765/2, położony w Jeżowem, II. wydać przedmiot depozytu spadkobiercom Józefy Drzymały córki Kazimierza i Katarzyny zmarłej 8.02.1996 r., ostatnio stale zamieszkałej w Jeżowem po przedłożeniu dokumentu wykazującego ich następstwo prawne.       
Sąd wzywa wierzyciela bądź jego następców prawnych do odbioru w/w depozytu.-   Przewodnicząca:        Dorota Korman-Włodarska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian