obwieszczenie DZKW/TB1N/1752/18

Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Jan Baran złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości złożonej z działek nr ewid. 1480/1 o pow. 0,13 ha, położonej w Przyszowie, gmina Bojanów. Dla powyższej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Prawo własności powyższej nieruchomości przypisuje sobie Jan Baran. Wobec powyższego wzywa się wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzenia nieruchomością, ażeby w terminie jednego miesiąca od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zgłosili w tutejszym Sądzie swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich prawa w zakładanej księdze wieczystej. Ref. sąd. Szczepan Wójcik

Rejestr zmian