I C. 87/17 - ogłoszenie

Dnia  23.05. 2018r  Sygn. akt I C. 87/17  O G Ł O S Z E N I E  Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Krzysztofa Kochana, Mariusza Skrobasa, Moniki Skrobas, Kingi Skrobas, Sławomira Skrobasa, Natalii Pokorskiej w osobie adwokata Sławomira Solarza,
w sprawie z powództwa Polskie Koleje Państwowe SA w Warszawie  przeciwko Barbarze Kochan, Krzysztofowi Kochanowi, Mariuszowi Skrobasowi, Monice Skrobas, Kindze Skrobas, Sławomirowi Skrobasowi, Natalii Pokorskiej, Filipowi Skrobasowi, Lenie Skrobas, Amelii Skrobas, Weronice Jusięga, Jakubowi Jusięga o nakazanie pozwanym opróżnienie i wydanie

lokalu mieszkalnego numer 1 położonego  w Nisku przy ul. Sosnowej 17 Sygn. akt I C.87/17 Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.           Sędzia :  SSR Dorota Korman Włodarska

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian