Ogłoszenie I Co. 357/17

Dnia  18.06. 2018r  Sygn. akt I Co. 357/17 O G Ł O S Z E N I E na podstawie art. 802 Kodeksu postępowania cywilnego ustanowić kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zyburę, w sprawie Km 796/17, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Magdaleny Kossakowskiej w osobie adwokata Anny Bożek,w sprawie z wniosku wierzyciela Gmina Nisko-Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku z udziałem dłużnika Magdaleny Kossakowskiej o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika.
Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.           Sędzia :  SSR Dorota Korman- Włodarska

Rejestr zmian