Ogłoszenie I Co. 364/17

Dnia  18.06.. 2018r  Sygn. akt I Co. 364/17 O G Ł O S Z E N I E  na podstawie art. 802 Kodeksu postępowania cywilnegoI. ustanowić kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zyburę, w sprawie Km 425/10, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Czesława Surowańca w osobie adwokata Bartłomieja Dudy,

II. ustanowić kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zyburę, w sprawie Km 425/10, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Damiana Surowańca w osobie adwokata Bartłomieja Dudy,

III. ustanowić kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zyburę, w sprawie Km 425/10, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Grażyny Surowaniec w osobie adwokata Bartłomieja Dudy,

IV. ustanowić kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zyburę, w sprawie Km 425/10, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Marzeny Surowaniec w osobie adwokata Bartłomieja Dudy,

V. ustanowić kuratora dla potrzeb postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zyburę, w sprawie Km 425/10, dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Patrycji Surowaniec w osobie adwokata Bartłomieja Dudy,

w sprawie z wniosku wierzyciela Gmina Nisko-Zarząd Budynków Komunalnych  i Zieleni Miejskiej w Nisku z udziałem dłużnika Czesława Surowańca, Grażyny Surowaniec, Damiana Surowańca, Marzeny Surowaniec, Patrycji Surowaniec  o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika.

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.          Sędzia :  SSR Dorota Korman - Włodarska.

 

 

 

 

Rejestr zmian