I Ns. 340/17 - ogłoszenie

Dnia  22.06. 2018r Sygn. akt I I Ns. 340/17 O G Ł O S Z E N I E  Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc  ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Małgorzaty Sawy w osobie adwokata Anny Bożek,  w sprawie z wniosku Jadwigi Gańskiej  z udziałem Mirosława Sokala, Barbary Sokal, Andrzeja Sokala, Małgorzaty Sawy o stwierdzenie nabycia spadku po Aleksandrze Sokalu, po Mariannie Sokal . Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.          Sędzia : D. Korman - Włodarska

Rejestr zmian