I C.183/17-ogłoszenie

Dnia  13.07.2018r  Sygn. akt I C. 183/17  O G Ł O S Z E N I E  Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Mateusza Dudka w osobie adwokat Anny Bożek,w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska SA we Wrocławiu przeciwko Mateuszowi Dudkowi o zapłatę kwoty 2.507,88 złotych.   Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.            Sędzia: D. Korman - Włodarska

Rejestr zmian