ogłoszenie o kuratorze I Ns 235/18

Sygn. akt I Ns 235/18 Z A R Z Ą D Z E N I E Przewodniczący: Prezes SR Anna Lipiarz I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2018 roku w Nisku sprawy z wniosku Andrzeja Sztaby z udziałem Marka Sztaby o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Sztaba z a r z ą d z a:


I.    ustanowić dla uczestnika  Marka Sztaby, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie pracownika tut. Sądu – Pani Wioletty Nikolas,
II.   zarządza ogłoszenie publicznie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy i Miasta Rudnik o ustanowieniu kuratora przez okres jednego miesiąca,
III.   skuteczność doręczenia pism sądowych kuratorowi uzależnić od upływu jednego miesiąca od daty wywieszenia ogłoszenia.

Rejestr zmian