ogłoszenie I Ns 185/18

          W Sądzie Rejonowym w  Nisku pod sygn. akt I Ns 185/18  wszczęte zostało postępowanie z wniosku Józefa Graba z uczestnictwem Wandy Surdek o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Harasiuki, obręb 0002 Banachy, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych :

  • 398 o powierzchni 0,25 ha,
  • 894/1 o powierzchni 0,35 ha,
  • 894/2 o powierzchni 0,0970 ha,
  • 894/3 o powierzchni 0,09 ha

dla których nie ma założonej Księgi Wieczystej. Sąd wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia, zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazały swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięte w niniejszym postępowaniu, a Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Rejestr zmian