ogłoszenie I N. 41/18

Sygn. akt I N. 41/18   Zarządzenie:

Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Nisku I Wydział Cywilny
Dorota Korman-Włodarska
po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2018 r.,


na posiedzeniu niejawnym 
sprawy na skutek zawiadomienia notariusza Ryszarda Szewczyka, Kancelaria Notarialna
w Nisku o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po Romanie Małku s. Józefa i Anny  (rep. A 3724/2018)
na podstawie art. 643 Kodeksu postępowania cywilnego
zarządza;
-zawiadomić   spadkobierców ustawowych wymienionych w akcie notarialnym  z dnia 18.07.2018 r., iż Piotr Małek, przed notariuszem Ryszardem Szewczykiem, Kancelaria Notarialna w Nisku złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku po Romanie Małku s. Józefa i Anny.

Pouczenie;
Na mocy art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Przewodnicząca
SSR Dorota Korman-Włodarska

 


 

Rejestr zmian