Ogłoszenie I ns. 855/15

Dnia  13.07.2018r.  Sygn. akt I Ns. 855/15 O G Ł O S Z E N I E Na mocy art. 144 k.p.c w związku z art. 13 § 2 kpc

I. ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Elżbiety Chwiej- Abu Rass w osobie adwokata Sławomira Solarza,
II. ustanowić kuratora procesowego dla nieznanego z  miejsca pobytu uczestnika Barbary Chwiej w osobie adwokata Sławomira Solarza,


w sprawie z wniosku Doroty Wierzbickiej

z udziałem Stanisława Węglińskiego, Tadeusza Węglińskiego, Marii Węglińskiej, Andrzeja Węglińskiego, Krystyny Węglińskiej, Grażyny Węglińskiej, Witolda Węglińskiego, Lucyny Janiec, Hieronima Chwieja, Zdzisławy Daca, Elżbiety Chwiej- Abu Rass, Barbary Chwiej, Jolanty Pawelic, Bogusława Chwieja, Andrzeja Chwieja, Marka Chwieja, Dariusza Chwieja, Stanisława Chwieja o stwierdzenie nabycia spadku po Marianie Węglińskim

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.           Sędzia :  SSR Dorota Korman- Włodarska

Rejestr zmian